Sprayfärg

1 Burk, 400 ml, Silver
#35021
#35021
0% of 100
0
16
Specialpris 80,00 kr. Selling Price 107,00 kr.
Lägg till i önskelista
I lager
Leverans 2-4 vardagar.
Ändra variant +{{ variants.length }}
{{ currentProduct.name }}

Professionell Montana GOLD sprayfärg, som fäster på de flesta ytor. Torkar silkesmatt och är av högpigmenterad och ljusäkta kvalitet. Ta bort svart säkerhetsring innan användning. Det finns inget lock på dessa burkar. Bästa resultat uppnås genom att spraya med ett avstånd på 30 cm. Efter användning vänds burken upp och ner, spraya tills det bara kommer ut gas så det inte blir stopp.

Ta bort svart säkerhetsring innan användning. Det finns inget lock på dessa burkar

25%
Mer information
Art.nr.35021
BrandMontana
Enhetburk
EAN4048500285912
Antal 1 burk
Antal 400 ml
Färg silver
Write Your Own Review
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Snälla du Logga in eller skapa ett konto
Fara. Contains: Xylene, acetone, Naphtha (petroleum, hydrotreated heavy). H222 Extremt brandfarlig aerosol. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte sprej. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C/122° F. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser.
Säkerhetsdatablad, standardfärger Säkerhetsdatablad, guld Säkerhetsdatablad, silver, koppar
Mark image
Kronisk häsofara
Mark image
Fara. Contains: Xylene, acetone, Naphtha (petroleum, hydrotreated heavy). H222 Extremt brandfarlig aerosol. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P260 Inandas inte sprej. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50° C/122° F. P501 Innehållet/behållaren lämnas till överensstämmelse med lokala och nationalla bestämmelser.
Mark image
Brandfarlig
Gå tillbaka
Jag handlar som
Fortsätt som guest
Dina fördelar genom att logga in

✔ Din personliga önskelista

✔ Se din beställningshistorik

✔ Enkel betalning
Dina fördelar genom att logga in

✔️ Specialpriser

✔️ Specialprodukter

✔️ B2B-marknadsföringsuniversum
Dina fördelar genom att logga in

✔ Innehåll speciellt för dig

✔ Specialpriser
Creativ Company © | 2021-nu