Så här bidrog en skola kreativt till den offentliga samhällsdebatten

Annie Jeppesen, rektorn på Bifrostskolan

'Syftet med att Bifrostskolan involverade sig i projektet var bl.a. en önskan om att ge barnen möjlighet att direkt vara en del av samhällsdebatten och ta ställning till värdet runt socialt ansvarstagande – både i det lilla och nära – men även i det stora perspektivet. Samtidigt hängde projektet ihop bra med värderingarna på Bifrostskolan, samt att konst kan vara speciell i relation med inlärning. Vi tror att den estetiska inlärningsprocessen hänger ihop med att eleverna ska bygga personliga och sociala färdigheter och lära sig att ta hand om sig själva och det samhället de är en del av'.

 

Tina Ovesen, lärare på Bifrostskolan

'Vi ville ge skolans äldsta elever insikt och praktisk erfarenhet av innovativ arbetsprocess och projektledning. Därför gav vi dem ledaransvaret i gruppen som bestod av yngre skolkamrater. Vi rustade dem för uppgiften genom en grundlig introduktion om projektets mål och tidsplan. Inklusive våra förväntningar när det gäller deras funktion och förmåga att skapa en motiverande känsla av gemenskap i gruppen'.

 

FAKTA

Om elevernas roller under projektet:

Klass 8 - 9 hade projektledaransvaret. 

Klass 3 -7 var varkställare.

Elever frår klass 8 och 9 tyckte så här: 

'Projektet var meningsfullt för oss, eftersom det var meningsfullt för andra - till skillnad från andra tilfällen, där det mer har handlat om oss själva och själva processen - här är produkten viktig'.

 

När konst och samhällsdebatt står på skolschemat

Bifrostskolan i Danmark är en skola som fokuserar på samhällsrelaterad undervisning.  Här kan du läsa om skolans deltagande i ett stort event under 2013 och till CSR Awards samma år.

Eventet som heter ’Code of Care Chair’, var arrangeret av den icke-vinstdrivande organisationen Code of Care. De arbetar för att få företag i Danmark att ta större socialt ansvar för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Tanken var att dekorera en stol för var tusende arbetslösa person som under det året stod utanför arbetsmarknaden av psykiska eller fysiska orsaker. Totalt blev det 543 stolar.

Politiker, konstnärer, skolor, verksamheter och många andra visade sitt stöd genom att dekorera stolar till eventet. Alla stolar blev presenterade för allmänheten och sedan sålda på auktion, där intäkterna oavkortat gick till arbetet med att sprida större samhällsansvar hos danska företag.

Bifrostskolan bidrog med 20 stolar som de själva dekorerat utifrån sina egna reflektioner kring socialt ansvarstagande.

Under projektet fick skolan elever olika roller. Eleverna i åk. 8 och åk. 9 fick projektledaransvaret, medan eleverna i åk 3- 7 fick vara kreativa verkställare.

 

 

Projektets förlopp: 

 

Orienteringsfasen:

Barnen blev presenterade för eventet 'Code of Care Chair'. Samt skolans förväntningar på hela processens resultat. Gemensamt vlades nyckelord som skrevs ner.

Designfasen: 
I varje grupp berättade barnen för varandra om de känslor de vill väcka runt socialt ansvar. De ritade och målade minst ett förslag var på gruppens stol. Dessutom reflekterade de över valet av teknik, material och budskap. Därefter utsåg gruppen den bästa stolen.

Produktionsfasen: 
Varje grupp arbetar tillsammans för att färdigställa sin stol i skala 1:1. Dessutom skrev gruppen en Haiku-inspirerad dikt om deras dekoration.

Utställning / event:
Före det stora eventet hölls en utställning eller en slags generalrepetition, där barnen kunde finjustera detaljerna.