Kreativitet och FN's 17 globala mål

FN's 17 globala mål

FN's globala mål för hållbar utveckling ska fram till 2030 sätta oss på kurs mot en mer hållbar utveckling för både människor och vår planet. De globala målen utgör 17 konkreta mål och 169 delmål som förpliktar alla FN's 193 medlemsländer att helt få bort fattigdom och svält i världen, minska ojämlikheterna, säkerställa god utbildning och bättre hälsa för alla, anständiga jobb och mer hållbar ekonomisk tillväxt.

Mål 1 - Ingen fattigdom

Extrem fattigdom är en av de största utmaningarna för vårt globala samhälle och trots stora framsteg kämpar alltför många med detta problem fortfarande. | 2015 beräknade man att 736 miljoner människor levde på en inkomst på mindre än 13 kronor om dagen och med otillräcklig tillgång till mat, rent dricksvatten och allmänna sanitära förhållanden. Särskilt i de fattigaste länderna måste insatserna ökas eftersom befolkningen befinner sig i en sådan situation av konflikter och klimatrelaterade katastrofer. FN: s första globala mål är att vi tillsammans måste avskaffa alla former av fattigdom i världen.

Mål 2 - Ingen hunger

Även om antalet svältande människor har sjunkit med nästan 50% under de senaste 20 åren, är hungersnöd och undernäring fortfarande en utmaning som hindrar utvecklingen i många länder. Särskilt i Afrika, där var fjärde av befolkningen lägger sig hungrig, är undernäring ett stort problem och internationellt samarbete behövs för att åtgärda det. FN: s andra globala mål är att utrota hunger och undernäring och att se till att alla människor har tillgång till tillräcklig och näringsrik mat.

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

I många delar av världen är dödligheten fortfarande för hög. Många barn lever inte till sin 5 års dag och hundratals kvinnor dör till följd av komplikationer vid förlossningen. Dödsfall på grund av infektionssjukdomar som t.ex. AIDS, malaria och hepatit förekommer ofta och mental obalans är ett ständigt ökande problem. FN: s tredje världsmål är att övervinna dessa problem och säkerställa ett hälsosamt liv för alla och att främja välbefinnande för alla åldersgrupper i alla länder.

Mål 4 - God utbildning för alla

Kvalitetsutbildning är nödvändig för en hållbar utveckling och världens framtid. Med tiden har stora framsteg gjorts för att säkerställa att alla har möjlighet att utbilda sig, men särskilt i utvecklingsländerna finns det fortfarande utmaningar på grund av fattigdom, väpnade konflikter och andra nödsituationer. Fattiga barn är fortfarande oftare utan skola än barn från rika familjer och jämställdhet mellan könen är också en barriär för många. FN: s fjärde globala mål är att säkerställa lika tillgång till kvalitetsutbildning för alla och att främja möjligheterna för livslångt lärande för alla.

Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män måste säkerställas. Även om det finns fler flickor i skolan än någonsin tidigare och att utvecklingsländerna har gjort jämlikhet i grundskolan mycket vanligare, än för bara 15 år sedan, är diskriminering och våld mot kvinnor fortfarande en stor utmaning. Detsamma gäller för kvinnors rättigheter, tillgång till ekonomiska resurser och på arbetsmarknaden och det måste stoppas om vi vill ha en bättre och mer hållbar värld. FN: s femte globala mål är alltså att uppnå jämställdhet mellan könen och att stärka kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Världen förändras och vi märker det i stor utsträckning genom klimatförändringar. Sedan 1990 har 2,1 miljarder människor fått förbättrad tillgång till dricksvatten, men vattenbrist är fortfarande ett stort problem för mer än 40% av världens befolkning. Det är även ett problem som förväntas bli större till följd av bl.a. torka och ökenytan ökar. 2050 kan vi riskera att var fjärde person påverkas av återkommande vattenbrist. FN: s sjätte globala mål är att ta itu med detta problem och se till att alla har tillgång till vatten och sanitet och att detta hanteras på ett hållbart sätt.

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Hållbara energikällor är viktiga för framtiden. Idag saknar varje femte person tillgång till el och efterfrågan på billig energi ökar i takt med att världsbefolkningen växer. Högre energiproduktion innebär för närvarande större utsläpp av växthusgaser, vilket resulterar i drastiska klimatförändringar. Hållbar energi är därför nödvändig om vi vill ta hand om vår planet samtidigt som vi alla har tillgång till elektricitet. FN: s sjunde globala mål är därför att se till att alla har tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris.

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga jobb och ekonomisk tillväxt är tyvärr inte en självklarhet. Trots en växande medelklass i utvecklingsländerna och en minskning av antalet arbetare som lever i fattigdom ser vi en global tillväxt som dämpas av att ojämlikheten stärks och att sysselsättningsgraden inte kan hålla jämna steg med den växande arbetskraften. Ytterligare former inkluderar tvångsarbete och människohandel är fortfarande ett hot mot en hållbar framtid. FN: s åttonde globala mål är därför att främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi måste investera i vårt globala samhälle, utveckla ny teknik och främja hållbar industri om vi ska övervinna våra ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Vi måste ha fler arbetsplatser och främja energieffektivitet om vi ska påskynda hållbar utveckling och säkra vår framtid. Vi måste övervinna den digitala klyftan, som visar att 90% av 4 miljarder människor utan tillgång till internet bor i utvecklingsländer. FN: s nionde globala mål är att bygga robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och stödja innovation.

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Ojämlikheten i världen ökar ständigt. De rikaste 10% tjänar upp till 40% av den totala globala inkomsten, medan de fattigaste 10% endast tjänar mellan 2 och 7% och det finns fortfarande allt för stor ekonomisk och teknisk skillnad mellan de olika länderna. Det finns också fortfarande diskriminering på grund av samhällsgrupper, men alla oavsett kön eller etnicitet måste ha rätt att inkluderas i det globala samhället om vi ska gå mot en hållbar framtid med plats för alla. FN: s tionde globala mål är att minska ojämlikheten i och mellan länder.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden och andelen väntas stiga. Befolkningen beräknas öka till 6,5 miljarder år 2050 och det skapar utmaningar på flera fronter. 1990 fanns det tio så kallade storstäder med en befolkning på 10 miljoner. 2014 fanns det 28. Det krävs ökade investeringar i stadsplanering och stadsförvaltning. Dessutom koncentreras extrem fattigdom ofta i slumkvarter och nya initiativ behövs för att inkludera alla och skapa säkra, hållbara städer för världens invånare. FN: s elfte globala mål är att göra städer, samhällen och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Det sätt vi konsumerar och producerar idag sätter stora avtryck på naturen. Föroreningar och överförbrukning är ett stort problem och om vi vill uppnå ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, måste vi ändra våra tankemönster när det gäller konsumtion och produktion. Att återvinna, minska matsvinnet, utforma nya sätt att bortskaffa giftigt avfall och föroreningar och att uppmuntra till nya konsumtionsmönster är grundläggande för att uppnå FN: s tolfte globala målvärldsmål som går ut på att säkerhetsställa konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är dyrt för vår värld. Den globala medeltemperaturen stiger och klimatrelaterade katastrofer förekommer oftare än tidigare, vilket drabbar särskilt utsatta regioner som östater och kustländer. Ändå är växthusgasutsläppen nu mer än 50% högre än 1990 och fortsätter att öka. Det finns ett behov av en global insats och om vi inte agerar nu kommer konsekvenserna att vara oåterkalleliga. FN: s trettonde globala mål är därför att vi omelbart vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 14 - Hav och marina resurser

Världshaven är drivkraften för de system som gör planeten beboelig för människor. De ger oss mat och absorberar faktiskt 30% av den CO2 som människor släpper ut. Därför är det ett problem att fiskbestånden inte hinner reproduceras hållbart på grund av kraftigt överfiske. Dessutom har surhetsgraden i havet ökat med 26% sedan starten av den industriella revolutionen till följd av det ökande utsläppet av CO2. Havsföroreningar är också ett växande problem och idag finns det i genomsnitt 13 000. plastavfall på varje kvadratkilometer mil i havet. För att uppnå en hållbar framtid är FN: s fjortonde världsmål att bevara och säkerställa en hållbar användning av världens hav och resurser.

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Jorden är lika viktig för oss som havet. Vi får 80% av våra kostnader från växtliv och jordbruk och skogar är källor till ren luft och vatten samt livsmiljöer för miljontals djur- och växtarter. Dock är förlusten av jordbruksmark och avverkningen av skogar större än någonsin tidigare och torka och ökenspridning växer. Det är ett hot mot tusentals arter, varav 22% är i fara att dö ut, men också mot begränsning av klimatförändringar. FN: s femtonde globala mål är därför att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Tyvärr är väpnade konflikter och förtryck fortfarande vanliga i många delar av världen. Det förstör livet för otroligt många människor som står utan möjlighet till skydd på grund av brist på effektiva beslutsfattare. Om vi ​​vill ha en värld av jämlikhet och hållbar utveckling måste destruktivt beteende stoppas. FN: s sextonde globala mål handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Världsmålen är ambitiösa och det finns enorma utmaningar framför oss. Endast i en global gemenskap når vi målen, men världen är också mer sammankopplad än någonsin tidigare och det är vår styrka. Det är dock viktigt att vi fortsätter att förbättra vårt gränsöverskridande samarbete och att vi inte glömmer dem som behöver hjälp, det måste finnas plats för alla och vi behöver alla om uppdraget ska lyckas. Det är därför FN: s sjuttonde och sista globala mål är att vi måste stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

© Creativ Company