Kreativ inlärning

Om de 10 intelligenserna

Teoretiskt är intelligens inte bara mätt på intellektuell förståelse. Intelligens är ett mycket bredare begrepp som omfattar utbildning, självuppfattning, sociala färdigheter, förmågan att uppfatta, minnas, anpassa sig, resonera, klassificera, filosofera m.m. Med detta i åtanke kan tio intelligenser stimuleras genom:

1. RUMSLIG KUNSKAP


Bildkännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina förmågor för att förstå att livet och tillvaron kan se olika ut från barn till barn.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att uppfatta, känna igen och uttrycka sig om delar av den rumsliga världen.

Detta sker huvudsakligen genom modellering, mosaikarbete, ljustillverkning, tenngjutning, godistillverkning samt formgivning med modellvax, gips och papier-maché.


2. EXTENTIELL KUNSKAP


Livskännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina förmågor för att förstå att livet och tillvaron kan se olika ut från barn till barn.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att förstå att livet och tillvaron skiljer sig från barn till barn.

Detta sker när de ritar, målar, gör tavlor och dokumentationsmaterial som tjänar som små bevis på all ny kunskap de har tillägnat sig, vad de har upplevt och upptäckt. 


3. INTUITIV KUNSKAP


Känslokännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina förmågor för att förutse olika mönster

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att ana sig till vad som kommer att ske och genom att försöka läsa tankar.

Detta sker när de experimenterar med nya, spännande material, går på upptäcktsfärd i skogen, samlar saker och ting för att sedan – med lim och tejp, lack och färger – använda dessa på nya sätt.


4. PERSONLIG KUNSKAP


Självkännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina förmågor för att få självkännedom och våga fatta egna beslut även om omgivningen vill något annat.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda självinsikt och förmåga för att handla och fatta egna beslut i överenstämmelse med omgivningen.

Detta sker när de använder sig av olika material, färger, papper, kartong, pärlor, akvarell och smyckedelar där de kan visa upp något som de själva har skapat och på så sätt ge uttryck för sin personliga stil.


5. KROPPSKUNSKAP


Kroppslig/kinestetisk kunskap: Aktiviteter där barn ska använda sin kropp och muskelstyrka för att uttrycka åsikter och känslor.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sig av sin fysik, sin styrka och sin kropp för att ge uttryck för idéer och känslor.

Detta sker genom fingermålning, hand- och fotavtryck, färgläggning och dekoration av skärmväggar och kulisser, teckningar och motiv på stora ytor, framställning av stora kollage och skulpturer och då man använder sig av verktyg.


6. MUSIKALISK KUNSKAP


Musikkännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina förmågor för att uppfatta olika stämningar i ljud och musik och sedan uttrycka dem i t.ex. färg eller form.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sig av sina färdigheter för att uppfatta och uttrycka rytmer, toner, klangfärger och melodier.

Detta sker när de samtidigt som de lyssnar till musik, klanger eller ljud använder sig av akrylfärg för att återge musiken och genom den få inspiration till att uttrycka sig på papper eller målarduk.


7. KUNSKAP OM NATUREN


Naturkännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina förmågor för att upptäcka, förstå, respektera och kopiera naturen.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att känna, upptäcka, reproducera, kopiera och förstå naturen. På så vis lär de sig om naturens krafter och hur dessa påverkar människans livsvillkor.

Detta sker när de med lim skapar kollage av saker och ting som de hittat i naturen, och när de formar, färgar, pressar och dekorerar naturföremål och genom teckningar och konstverk visar naturens mångfald.


8. SPRÅKLIG WORD-WISE


Ordkännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina färdigheter för att formulera meningar och bli nyfikna på nya ord och andra språk.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att ge uttryck för sina tankar, använda språket och få insikt om att de kan lära sig nya ord och språk. Detta sker när de lär sig om nya material och verktyg som enbart används på ett visst sätt, och när de experimenterar med många olika sorters material och sedan ska återberätta vad de har gjort och hur de har gått till väga.


9. SOCIAL KUNSKAP


Vi-kännedom: Aktiviteter där barn ska använda sina färdigheter för att skilja mellan olika känslor hos människor, samt vid aktiviteter där det krävs samarbete för att lyckas.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att känna av känslor och sinnesstämningar hos andra människor för att kunna samarbeta.

Detta sker när barnen använder sig av olika material, när de arbetar två-och-två eller i mindre grupper för att göra tavlor, när de gör presenter till varandra eller tillsammans berättar om varandras idéer och önskemål.


10. LOGISK-MATEMATISK KUNSKAP


Sifferkännedom: Aktiviteter där barn måste sätta sina räknekunskaper på prov för att lyckas med sitt projekt.

Tillägnar sig barn genom aktiviteter, där de ska använda sina färdigheter för att använda matematik i praktiken (men också vid lek med sifferteori, ekvationer och geometri.)

Det sker när de använder material som ska räknas, vägas eller mätas i förhållande till höjd, längd, vikt, massa, volym och omkrets. Matematik ingår i alla konstnärliga verksamhetsfält – på ett roligt och lärorikt sätt.


Källan till Kreativ Inlärning

Teoretisk mäts intelligens inte bara på kapaciteten av intellektuell förståelse. Intelligens är ett mycket bredare begrepp som omfattar både utbildning, självbild, social kompetens, förmåga att uppfatta, minnas, anpassa sig, resonera, klassificera, filosofera osv. Utifrån detta påpekar vår källa till Kreativ inlärning, Jørn Martin Steen, att tio intelligenser faktiskt kan stimuleras hos i 3-11 års ålder barn genom kreativa projekt.

Kreativ Inlärning - symbolförklaring

Siffrorna anger, från vilken ålder barn mentalt och motoriskt kan bemästra den beskrivna idéen.

Kreativ Inlärning är ett gratis verktyg till pedagoger, lärare och föräldrar. Här på vår hemsida får du utskriftsvänliga beskrivningar på upp till 100 idéer inom kategorin. Där kan du även läsa om hur varje intelligens definieras. Många projekt täcker mer än ett område.

© Creativ Company